<<< Terug naar de website
Connection has lost...
‹‹ Terug naar de website

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. Jij, de klant.
2. Wij, Finally.
3. Jij en Wij (Jij en wij samen).
4. Product(en), zaken die wij voor jullie maken.
5. Dienst(en), zaken die wij voor jullie beheren.

Artikel 2. Uitleg van deze voorwaarde
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, geleverde diensten, producten en aanbiedingen.

Artikel 3. Communicatie
3.1 Wij zorgen ervoor dat onderling gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken over product, planning en kosten worden nagekomen. Indien dit niet mogelijk blijkt, maken Jij en Wij in tijdig overleg nieuwe afspraken.

3.2 Bij aanvang van het project maken Jij en Wij een planning. Wij kunnen deze planning aanhouden wanneer Jij de aangegeven benodigde content of feedback over ontwerpen etc. op tijd levert. Als dit niet lukt, zullen Wij de planning moeten aanpassen en kan dit gevolgen hebben voor de deadline en kosten.

3.3 Jij en Wij communiceren via e-mail of telefoon. Communicatie via Whatsapp, Facebook of SMS vermijden Wij. Normaliter kan worden gemaild of gebeld. Voor urgente zaken kan Jij mailen naar urgent@finally.nl of bellen naar +31 6 2943 5175.

Artikel 4. Overmacht
4.1. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken waarop Wij geen invloed kunnen uitoefenen.

4.2 In geval van overmacht gaan Jij en Wij in overleg en zijn Wij eventueel gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Jij daar een schadevergoeding voor kan vragen.

Artikel 5. Offerte & Betaling
5.1 Een offerte maken Wij op basis van de gegevens die Jij door hebt gegeven. De offerte is vrijblijvend en 14 dagen geldig.

5.2 Als Jij akkoord hebt gegeven op de opdracht, sturen Wij een deelfactuur van 50% van de offerte vooraf aan de start van de opdracht. De overige 50% van de offerte en eventuele meerwerkkosten sturen Wij na oplevering.

5.3 Jij hebt na dagtekening 30 dagen om de betaling over te maken. Doe Jij dit niet, dan rekenen Wij vanaf de 30ste dag de wettelijke rente (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten) en de wettelijke €40,- minimum standaardvergoeding incasso. Voor de extra kosten sturen Wij een nieuwe factuur, nadat de eerdere betaald is.

5.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief (21%) BTW.

Artikel 6. Gebruik en licentie
6.1 Wanneer Jij voldoet aan de door ons gemaakte afspraken en betalingen mag Jij de ontwerpen en / of website, database, software en het GO! Beheersysteem, die Wij voor jou hebben gemaakt en ingesteld, gebruiken met een beperkte, exclusieve licentie. Jij mag de gemaakte Producten niet doorverkopen, uitbreiden of aanpassen zonder dat Wij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

6.2 Wij draaien ons GO! Beheersysteem en de database van de website op een door onsgehuurde externe server / VPS, tenzij anders besproken of wanneer dit technisch niet kan.

6.3 Wanneer Jij gebruik maakt van het GO! Beheersysteem, databases, website en / of software die Wij hebben gemaakt, geldt dat Wij daar eigenaar van blijven. Dit betekent dat als de website wordt overgenomen door een andere partij Wij op de hoogte moeten worden gebracht en er een nieuw beheersysteem nodig is.

6.4 Wij mogen de gemaakte Producten gebruiken ten behoeve van mijn eigen promotie, tenzij anders besproken.

6.5 Wij mogen op de Producten en Diensten die wij opleveren onze bedrijfsnaam en informatie plaatsen, tenzij anders besproken.

Artikel 7. Websites / Software
7.1 Wij maken het Product voor de bij oplevering laatst bekende versies van de internetbrowsers, besturingssystemen, gekoppelde producten (zoals Facebook, Instagram).

Voorbeeld: Stel Jij en Wij werken aan een project in 2020 dan is een internetbrowser of besturingssysteem uit 2015 verouderd. Oudere internetbrowsers kunnen vaak bepaalde nieuwere technieken niet juist weergeven. Om eventueel toch rekening te houden met oudere browsers en besturingssystemen moeten we dit vooraf aan het project afspreken. Na oplevering komen er nieuwe versies en mogelijkheden van internetbrowsers en besturingssystemen op de markt en kunnen gekoppelde producten veranderingen aanbrengen die invloed hebben op de werking van ons project. Dit gaat op den duur aanpassingen in het product vereisen waarmee vooraf onmogelijk rekening gehouden kan worden. Aan updates zijn kosten verbonden.

7.2 Als Wij de hosting van de door ons gemaakte Producten verzorgen, betekent dit dat Wij het beheer verzorgen van de server en ter beveiliging en correct functioneren van de server geen FTP en controlepaneel gegevens zullen verstrekken.

7.3 Bij hosting krijg Jij 5GB ruimte op de server. Deze ruimte wordt gebruikt door de website en de mail samen. Wanneer je de mail met IMAP connectie op de server laat staan, neemt dit ruimte in van de 5GB. Wanneer de ruimte vol is kan je mail verwijderen, of een groter pakket aanvragen bij ons.

7.4 Wij verlengen Domeinnaam + Hosting pakketten en het GO! Beheersysteem elk jaar automatisch. De periode is altijd 1 jaar. Wil Jij niet verlengen, geef dit dan minimaal 2 weken voor de verlengdatum aan.

7.6 Jij en Wij zijn ons er van bewust dat de webserver waarop de website draait en e-mail binnenkomt een computer betreft en ongeacht alle beveiligingsmaatregelen altijd vatbaar blijft voor bijvoorbeeld; storingen in de hardware dan wel software of storing door hackers/crackers. Wanneer de server onbereikbaar is door storing of als er lekken in de beveiliging zijn maken Wij deze zo snel mogelijk weer in orde. Backups worden elke nacht op een externe locatie opgeslagen.

7.5 Na oplevering van het Product is het mogelijk dat er onderdelen niet functioneren zoals afgesproken (bugs), deze zullen Wij gratis oplossen tot twee maanden na oplevering. Jij hebt ook de taak de software / website goed te testen en fouten tijdig te constateren en door te geven.

Artikel 8. Drukwerk
8.1 Wij zijn geen drukkerij. Wij kunnen de aanlevering en communicatie verzorgen en het drukwerk laten drukken bij een externe drukkerij. Wij zijn in dat geval niet aansprakelijk voor eventueel langere levertijden door bijvoorbeeld verkeerde of vertraagde leveringen vanuit de drukkerij.

8.2 Veel producten en papiersoorten kunnen worden bedrukt en er zijn een hoop kleuren die kunnen worden gebruikt. Er kunnen daardoor kleurverschillen optreden bij verschillende leveringen van hetzelfde drukwerk en / of bij verschillende papiersoorten / producten. Hiervoor zijn Wij en de drukkerij niet aansprakelijk.